BARBORA GC spolek - Homepage

Podmínky klubu

STANOVY BARBORA GC SPOLKU

OBSAH:

 • A. Všeobecná ustanovení
  • Čl. 1. Název spolku
  • Čl. 2. Sídlo 
  • Čl. 3. Cíl činnosti
 • B. Členství
  • Čl. 4. Druhy a získání členství
  • Čl. 5. Povinnosti člena
  • Čl. 6. Práva člena
  • Čl. 7. Zánik členství
 • C. Orgány clubu
  • Čl. 8. Představenstvo
  • Čl. 9. Volba představenstva
  • Čl. 10. Shromáždění členů - nejvašší orgán spolku
 • D. Zásady hospodaření
 • E. Závěrečná ustanovení

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1.
Název spolku

1.1. Název spolku je Barbora GC spolek (dále jen Club).

1.2. Club je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.

Čl. 2.
Sídlo 

2.1. Sídlo Clubu je umístěno na adrese:

  U Císařských lázní 368/7
  415 01 Teplice

 

Čl. 3.
Cíl činnosti 

3.1. Účelem spolku je provozování sportovní a rekreační hry golfu.

Cílem činnosti Clubu je zejména:

    (a) organizovat a podporovat rekreační a závodní hru golf,

    (b) organizovat tělovýchovnou činnost s cílem zvyšování tělesné zdatnosti a zlepšování zdraví svých členů,

    (c) organizovat ostatní sportovní činnost včetně organizování soutěží a vzdělávacích akcí pro členy Clubu a zájemce z řad    veřejnosti  včetně dětí a mládeže,

    (d) vytvářet pro svoji činnost materiální a tréninkové podmínky,

    (e) organizovat sportovní, kulturní, společenskou činnost a vzdělávací činnost

    (f) spolupracovat s dalšími spolky, se samosprávnými orgány měst a obcí, jinými právnickými a fyzickými osobami,

    (g) zajišťovat propagační a publikační činnost,

    (h) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a svého poslání, a to zejména vlastní vedlejší hospodářskou činností, a to  v souladu s živnostenským zákonem zejména v rozsahu živnosti volné,

     (i) budovat sportovní zařízení a hřiště, případně si tato brát do nájmu či podnájmu

     (j) podporovat veškeré sportovní činnosti, zejména sportovní aktivity jiných spolků, obecně prospěšných společností či jiných            subjektů jak právnických, tak fyzických,

    (k) podpora regionálního sportu bez rozdílu o jaký sport se jedná, a to podpora formou vzájemné spolupráce, organizováním              společných akcí, podpora formou finančních darů či jiná podpora

 


B. ČLENSTVÍ

Čl. 4.
Druhy a získání členství

4.1. Členství v Clubu vzniká v souladu s těmito stanovami, kdy se stanovují dva druhy členství v Clubu, a to členství Kmenové a členství Roční. Členové Clubu neručí za dluhy Clubu.

4.2. Kmenové členství v Clubu se řídí těmito podmínkami:

 • a) Kmenovým členem Clubu se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, kdy fyzická osoba musí být starší 18-ti let věku,
 • b) Kmenovým členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která podá písemnou žádost o přijetí za Kmenového člena Clubu a která bude představenstvem Clubu přijata za kmenového člena Clubu,

4.3. Roční členství v Clubu se řídí těmito podmínkami:

 • a) Ročním členem Clubu se může stát každá fyzická osoba, na základě podané písemné či ústní žádosti o přijetí za Ročního člena Clubu. 
 • b) Členství v Clubu vzniká zaplacením předepsaného ročního členského příspěvku za podmínky, že Představenstvo nerozhodne, že daná osoba se i přes zaplacení ročního členského příspěvku členem nestává.V případě takového rozhodnutí se vrací adekvátní část zaplaceného ročního příspěvku dané osobě Clubem.
 • c) Roční členství je časově omezeno do 31.12. roku, ve kterém byl Roční člen Clubu přijat do Clubu. Pokud Roční člen Clubu uhradí v představenstvem stanoveném termínu roční členský příspěvek i v letech následujících po roce, ve kterém byl takový člen za Ročního člena Clubu přijat, stává se automaticky Ročním členem Clubu pro rok, za který uhradil roční členské příspěvky, nerozhodne-li představenstvo jinak. Roční člen klubu může být představenstvem na základě jeho rozhodnutí vyloučen, kdy v takovém případě je Club povinen vrátit adekvátní část ročního členského příspěvku Ročnímu členu Clubu. Podnět k vyloučení může představenstvo přijmout i od ostatních Ročních členů Clubu.

 

Čl. 5.
Povinnosti člena clubu

5.1. Každý člen je povinen respektovat stanovy Clubu a podrobit se rozhodnutím představenstva Clubu.

5.2. Člen s Kmenovým i Ročním členstvím v Clubu je povinen dle rozhodnutí představenstva uhradit roční členské příspěvky ve stanovené výši a ve stanoveném termínu, jinak může být představenstvem vyloučen z Clubu.

5.3. Člen s jakýmkoliv druhem členstvím v Clubu je povinen při změně jakéhokoliv svého kontaktního údaje tento neprodleně nahlásit Clubu.

Čl. 6.
Práva člena clubu

6.1. Pouze Kmenový člen Clubu má právo se účastnit shromáždění členů Clubu.

6.2. Každý člen Clubu má právo se účastnit akcí pořádaných Clubem, kdy tyto akce se řídí ceníkem akcí vyhlášených představenstvem Clubu případně Prezidentem clubu.

Čl. 7.
Zánik členství

7.1. Členství a s tím spojená práva člena Clubu končí:

 • a) Vystoupením, vystoupení musí být učiněno členem Clubu písemnou formou a doručenou Clubu,
 • b) Vyloučením, představenstvo Clubu může vyloučit člena s jakýmkoliv členstvím,
 • c) Úmrtím

 


C. ORGÁNY CLUBU

Čl. 8.
Představenstvo Clubu

8.1. Statutárním orgánem Clubu je představenstvo Clubu, které jedná prostřednictvím prezidenta Clubu.

8.2. Představenstvo Clubu je složené ze tří členů.

8.3. V čele představenstva Clubu stojí prezident Clubu.

8.4. Představenstvo zabezpečuje plnění úkolů Clubu.

8.5. K platnosti usnesení představenstva je zapotřebí nadpoloviční většiny všech členů představenstva či rozhodnutí prezidenta.

8.6. Představenstvo Clubu rozhoduje svým usnesením především v těchto věcech:

 • a) rozhoduje o majetku a hospodaření Clubu
 • b) o přijetí Kmenových členů Clubu včetně stanovení vstupního poplatku
 • c) ostatní věci, ke kterým je shromáždění členů pověří

Čl. 9.

Volba představenstva Clubu

9.1. Členy představenstva Clubu volí a odvolává shromáždění členů Clubu.

9.2. Volební období představenstva Clubu je desetileté s možností opakování výkonu funkce dané soby v představenstvu.

9.3. Představenstvo Clubu si ze svého středu volí prezidenta Clubu.

9.4. V případě sníží-li se počet členů představenstva je představenstvo povinno svolat do 30-ti dní shromáždění členů Clubu, kde dojde k volbě nového představenstva. Nedojde-li k takové volbě nového představenstva, jmenuje si představenstvo zbývající členy představenstva samo.

Čl. 10.
Shromáždění členů - nejvyšší orgán spolku

10.1. Shromáždění členů Clubu je nejvyšší orgán spolku a  svolává představenstvo či prezident Clubu, a to vyhlášením na webových stránkách Clubu ve lhůtě minimálně 10-ti dní před konáním shromážděním členů Clubu. Pozvánka musí obsahovat: místo, datum, hodinu a program jednání shromáždění členů Clubu.Účastní-li se svolaného shromáždění 100% Kmenových členů Clubu a vzdají-li se všichni práva na řádné svoláníshromáždění, je možno shromáždění realizovat.

10.2. Shromáždění členů Clubu řídí pověřený člen představenstva Clubu.

10.3. Shromáždění členů Clubu je usnášení schopné, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů s Kmenovým členstvím v Clubu.

10.4. Shromáždění členů rozhoduje 2/3 většinou hlasů přítomných členů s Kmenovým členstvím v Clubu. Hlasovací právo přináleží pouze Kmenovým členům Clubu.

10.5. Členové s Kmenovým členstvím v Clubu přítomní na jednání shromáždění členů Clubu se zapisují do listiny přítomných.

10.6. Organizaci, svolání, vlastního průběhu a vyhotovení zápisu z jednání shromáždění členů Clubu zajišťuje představenstvo Clubu.

10.7. Do působnosti shromáždění členů Clubu patří zejména:

 • a) Volba členů představenstva Clubu.
 • b) rozhodování o obsahu a změně stanov
 • c) rozhodovat o plánu činností a hlavních směrech činnosti Clubu
 • d) určuje hlavní zaměření činnosti spolku
 • e) schvaluje výsledek hospodaření spolku
 • f)  hodnotí činnost dalších orgánů spolku
 • g) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

 


D. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

1. Zdrojem nově nabývaného majetku Clubu jsou:

 • a) vstupní poplatky a členské příspěvky
 • b) příjmy z akcí organizovaných Clubem včetně vedlejší hospodářské činnosti
 • c) dary sponzorů, dotace či jiné finanční a nefinanční příspěvky, atd.
 • d) ostatní příjmy

 


E. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem přijetí.V Teplicích, dne 14.9.2015                                                     Petr Ocásek - prezident Clubu